Cyk! I masz kontakt do nas:

Zadzwoń

Tel. +48 693 251 351

Napisz

Poznaj nas

The Best Connection Magdalena Suska
Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Edukacyjno – Szkoleniowe

NIP: 691 226 14 20
REGON: 368 629 135
ING: 74 1050 1575 1000 0092 4922 3117

Odezwij się

Jeżeli macie jakie­kol­wiek pyta­nia, chce­cie podzie­lić się swo­imi spo­strze­że­niami czy po pro­stu poroz­ma­wiać – zachę­camy do kon­taktu tele­fo­nicz­nego, mailo­wego czy spo­tka­nia. Jeste­śmy do dys­po­zy­cji w dogod­nych dla Pań­stwa godzi­nach i miej­scach.